Website Banner
   
                        หัววัดอุณหภูมิ (Temp Sensor) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เทอร์โมคัปเปิ้ล (Thermocouple) และ RTD ซึ่ง
   จะวัดอุณหภูมิเหมือนกัน แต่จะต่างกันตรงความละเอียด และใส้ภายใน ส่วนภายนอกจะเหมือนกัน ทางร้านมีแบบต่างๆให้เลือก
   หรือจะทำตามตัวอย่างของลูกค้าก็ได้


       แบบหัวกระโหลก 
        แบบออกสาย
     อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม
       
 
Current Pageid = 3