Website Banner
  
                                   
         
 
 
  ฮีตเตอร์ อลูมิเนียม (Aluminium Heater)

           เป็นอลูมิเนียมที่ฝังฮีตเตอร์ท่อกลมไว้ข้างใน จะใช้ในกรณีต้องการอุณหภูมิสูง อายุการใช้จะยาวกว่า
          ฮีตเตอร์ทั่วไป มีหลายรูปแบบทั้งเหลี่ยม กลม หรือ ครึ่งวงกลม และตาม แบบลูกค้า
 


 

Current Pageid = 15