Website Banner
  
                                   
         
 
 
  ฮีตเตอร์ ต้มของเหลว (Immersion Heater)

           เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้กับของเหลวเท่านั้น หลักการคือของเหลวนำความร้อนออกจากตัวฮีตเตอร์ มีหลายแบบ
          และหลายความยาว มีทั้งหน้าแปลน และเกลียวสามารถเลือกตามต้องการได้
 


 

Current Pageid = 9