Website Banner
  
                                   
         
 
 
  ฮีตเตอร์ติดครีบ (Finned Heater)

           เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้กับอากาศเท่านั้น ครีบจะเป็นตัวระบายความร้อนออกจากตัวฮีตเตอร์
           ส่วนใหญ่จะใช้กับงานเตาอบ มีทั้งแบบตรง แบบยู หรือ แบบเอ็ม
 


 

Current Pageid = 8